Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

 

 http://pubadmin.ostfold.net/data/downloads/366/vedtekter.pdf

VEDTEKTER FOR ØSTRE GRAV VEL

(Sist endret på ekstraordinært årsmøte 14. juni 2010)

Org.nummer: 989 704 303

 § 1.  Formål

Vellets formål er å ivareta medlemmenes (distriktets) felles interesser i den utstrekning årsmøtet og styret bestemmer og de forhåndenværende midler tillater. Vellet skal søke å skape samhold i velområdet samt et godt og trivelig bomiljø, herunder gode oppvekstsvilkår for barn og velferdstilbud for alle aldersgrupper. Videre henhører under vellet administrasjon av vellets eiendom, Østheim Velhus (gnr 20 bnr 48) og tilhørende parkeringsplass (gnr 20 bnr 198) i Bærum kommune. Vellet skal både innad og utad opptre upolitisk.

§ 2. Medlemskap

Enhver husstand innen vellets område har adgang til å bli medlem. Medlemskap og stemmerett fås ved betalt årskontingent til Vellet. Alle medlemmer har samme rettigheter og plikter.

§ 3. Styret

Vellet ledes av et styre bestående av 7 medlemmer. Årsmøtet velger formann og 6 styremedlemmer, samt 2 varamenn til styret. Valgene gjelder for to år. Styret konstituerer seg selv.Styret skal ivareta vellets interesser og anvende dets midler i overensstemmelse med vellets lover og årsmøtets beslutninger. For at styret skal være beslutningsdyktig må minst 5 styremedlemmer, eventuelt vararepresentanter, være til stede. Stemmelikhet avgjøres ved formannens stemme.

§ 4. Årsmøtet

Årsmøtet holdes innen utgangen av mars måned. Det skal bekjentgjøres minst 14 dager i forveien.Årsmøtets dagsorden skal minimum omfatte: 1) Valg av møteleder og referent, 2) Godkjennelse av innkalling, 3) Referat fra siste årsmøte, 4) Årsberetning for vellet, 5) Revidert regnskap, 6) Innkomne forslag, 7) Kontingent, 8) Valg, 9) Eventuelt. Årsmøtet velger hvert år 2 revisorer. Videre velges 2 medlemmer til valgkomite. Valgkomiteen suppleres med et tredje medlem fra vellets styre.Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte. Unntatt er lovendringer og oppløsning, jfr. §§ 7 og 8.Ekstraordinært årsmøte eller medlemsmøte kan avholdes når styret eller minst 10 medlemmer forlanger det.

§ 5. Kontingent

Årskontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 6. Østheim

Østheim eies av Østre Grav Vel, jfr §1. Velhuset skal brukes til å dekke områdets behov for møtelokaler av sosial og kulturell art eller leies ut som selskapslokale til medlemmer og andre. Lokaler utenom festsalen/ storsalen kan leies ut på tidsbegrensede kontrakter til virksomheter i området.Velstyret er driftsstyre for Østheim.

§ 7. Vedtektsendring

Forandringer i vedtektene kan bare skje på årsmøtet og da med minst 2/3 flertall blant de fremmøtte med stemmerett. Forslag til vedtektsendring må være innsendt styret innen 15. januar. Forslagene bekjentgjøres for medlemmene ved innkallelsen til årsmøtet. Årsmøtet kan kun ta stilling til de fremlagte forslag.

§ 8. Oppløsning

Oppløsning av Vellet og/eller avhendelse av Østheim Velhus krever at minst 2/3 av medlemmene er enige i dette. Hvis det nødvendige antall medlemmer ikke er fremmøtt, må nytt møte sammenkalles. Spørsmålet avgjøres da med 2/3 flertall blandt de fremmøtte. Avstemningen skal skje skriftlig. Eventuelle midler skal anvendes innen vellets område.

 

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn